Գորիսի պետական համալսարան (ԳՊՀ)

ԳՊՀ-ի մասին

Բարձր գնահատելով և պահպանելով ՀՀ Սյունիքի մարզի եզակի և առաջատար բուհը լինելու իր առաքելությունը՝ Գորիսի պետական համալսարանը (ԳՊՀ) արդեն կես դար շարունակ զարգացնում է բարձրագույն կրթության համակարգը՝ ապահովելով միջինստիտուցիոնալ և միջմշակութային կապերը Հայաստանում։ համահունչ Բոլոնիայի դրույթներին:

Լինելով դինամիկ զարգացող մարզային բուհ ԳՊՀ -ն պատրաստում է հմուտ և մրցունակ մասնագետներ, ովքեր ակտիվորեն իրականացնում են իրենց գործունեությունը Հայաստանի Սյունիքի մարզի դպրոցներում և տնտեսության այլ տարբեր ոլորտներում:

ԳՊՀ -ն 2017 թվականի հոկտեմբերին նշեց իր գործունեության 50-ամյակը։ 2018 թվականին ԳՊՀ-ն ստացել է հավատարմագրում Հայաստանի Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից։

Համալսարանում իրականացվում են գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ։ Համալսարանում աշխատող պրոֆեսորադասախոսական կազմի թիվը 97 է, որոնցից 8 գիտության դոկտոր և պրոֆեսոր, 32 բ.գ.թ. և դոցենտ և 57 ասիստենտ և դասախոս: ԳՊՀ -ի ուսանողների թիվը հասնում է 1400-ի։

Համալսարանն ունի երեք ֆակուլտետ՝ Բնական գիտությունների, Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների և Տնտեսագիտության և Ճարտարագիտության ֆակուլտետ: Ուսուցումն իրականացվում է 16 մասնագիտությունների գծով բակալավրի կրթական ծրագրով և 11 մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով` լրիվ դրույքով և հեռակա դասընթացներով:

Տեղական ընկերությունների հետ համագործակցության և միջազգային նախագծերի իրականացման արդյունքում ստեղծվել են մի քանի լաբորատորիաներ և հետազոտական կենտրոններ. ընթերցասրահներ և դասասենյակներ.

Համալսարանը արդյունավետորեն իրականացնում է իր ռազմավարական ծրագիրը՝ շարունակաբար բարելավելով իր իմիջն ու հեղինակությունը և բարձրացնելով իր շրջանավարտների աշխատունակությունը աշխատաշուկայում:

Միջազգայնացման գործընթացի շրջանակներում ԳՊՀ -ն մտադիր է ընդլայնել իր համագործակցությունը և ներգրավվածությունը այլ ծրագրերում, որոնք ուղղված են.

  • Համալսարանի արդիականացում՝ հիմնված գործընկեր բուհերի լավագույն փորձի և սեփական ներուժի վրա՝ բարեփոխումների և նորարարությունների միջոցով:
  • Սյունիքի մարզի կրթության, մշակույթի և տնտեսության ոլորտներում առկա կարիքներին և զարգացման հնարավորություններին համապատասխան կրթական և հետազոտական նախագծերի և ծառայությունների ներդրում և իրականացում.
  • Եվրոպական չափանիշներին համապատասխան մրցունակ և համակողմանի հմուտ մասնագետների պատրաստում և հավաքագրում, միևնույն ժամանակ հավատարիմ մնալով ժողովրդավարացման, ազատականացման, հանդուրժողականության, կրթության մատչելիության և ցմահ ուսուցման սկզբունքներին.
  • Կառավարման և կառավարման արդյունավետ և ճկուն համակարգի ներդրում
  • Խթանել ուսանողների, ակադեմիական և վարչական անձնակազմի շարժունակությունը և փոխայցելությունները, որոնք կնպաստեն լավագույն փորձի փոխանակմանը և կրթական համակարգի առաջադեմ մոտեցմանը:
  • EMI դասընթացների, համատեղ կրթական ծրագրերի նախագծում և ներդրում,
  • ԳՊՀ -ում մասնագիտական կրթության կատարելագործումը և համապատասխանությունը նախորդ միջազգային նախագծերի ընդլայնման և փորձի միջոցով.
  • Շուկայի պահանջների և բուհական ներուժի գնահատման նոր փուլ անցնելով՝ բարձրացնելով իր շրջանավարտների աշխատունակությունն ու որակավորումը
  • Ստեղծել մասնագիտական կառույց՝ նպատակ ունենալով խթանել համալսարանի սոցիալական հարաբերությունները տարբեր մակարդակներում՝ ներառելով փախստականներին, ապաստան հայցողներին, միգրանտներին, հատուկ կարիքներով մարդկանց և այլն:

Ներկայացում և կապ

Կապ:

ԳՊՀ

2 Ավանգարդ փող.

Գորիս

Հայաստան

Այցելեք GSU կայք.
gorsu.am

Տես բոլոր գործընկերներին